گالری تصاویر

بازدید جناب آقای قانعی ریاست محترم اتحادیه هتلداران خراسان رضوی از مجموعه ریحان

بازدید جناب آقای قانعی ریاست محترم اتحادیه هتلداران خراسان رضوی از مجموعه ریحان

بازدید دکتر گلدوزیان ریاست محترم کمیسیون پزشکی ورزشی استان خراسان رضوی

بازدید دکتر گلدوزیان ریاست محترم کمیسیون پزشکی ورزشی استان خراسان رضوی

بازدید آقای دکتر مس فروشان ریاست اداره کل صنایع و معادن خراسان و مهندس بنا نژاد ریاست اتاق اصناف و هیئت همراه

بازدید آقای دکتر مس فروشان ریاست اداره کل صنایع و معادن خراسان و مهندس بنا نژاد ریاست اتاق اصناف و هیئت همراه

بازدید آقای دکتر مس فروشان ریاست اداره کل صنایع و معادن خراسان و مهندس بنا نژاد ریاست اتاق اصناف و هیئت همراه